Vanaf de afronding van mijn studie Toegepaste Taalwetenschappen aan de katholieke universiteit Nijmegen in 1988, heb ik mij beziggehouden met taal en toetsing. Vanaf 1989 heb ik gewerkt bij Bureau ICE, van 2002 tot en met 2016 als directeur/eigenaar. Ik heb aan de basis gestaan van de ontwikkeling van toetsen voor Nederlands als Tweede Taal, zoals het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal en de diverse generaties inburgeringsexamens, in eerste instantie gebaseerd op de NT2-niveaus. Later heb ik meegewerkt aan de totstandkoming van het Raamwerk Nederlands als tweede taal. Ik was gesprekspartner voor diverse ministers en ministeries als ook voor het College voor Toetsen en Examens (CvTE) inzake taaltoetsing. Met Bureau ICE heb ik ook gewerkt aan de ontwikkeling van toetsen voor moderne vreemde talen (MVT) gerelateerd aan het Common European Framework of References for Languages (CEF) en toetsen van taal en rekenen gerelateerd aan de Referentieniveaus, met name voor (v)mbo. In het middelbaar beroepsonderwijs heb ik in opdracht van en samen met diverse mbo-opleidingen nieuwe vormen van examinering ontwikkeld en mbo-instellingen begeleid bij het opzetten van kwalitatief hoogwaardige vormen van examinering en verantwoording daarvan. In 2012 heb ik het besluit genomen te starten met de ontwikkeling van de eindtoets voor het basisonderwijs van Bureau ICE, de IEP, één van de eindtoetsen die naast de Centrale Eindtoets, goedgekeurd is als eindtoets voor het basisonderwijs.

Taal en toetsing vormen de rode draad van mijn werk: Taal als object van toetsing en taal als middel waarmee toetsing gestalte krijgt. Ik was mede auteur van de publicatie ‘Schrijven in eenvoudig Nederlands’ en ‘De Grondwet in eenvoudig Nederlands’. Ik schreef diverse publicaties over taal en taalbeleid (voor vakdocenten, voor taaldocenten en voor schoolleidingen). Over taal en taalbeleid adviseerde ik één van de schoolbesturen op Curaçao in de periode 2011-2019.

Mijn promotieonderzoek voerde ik uit als buitenpromovendus bij de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur in de periode van december 2017 tot december 2020 (promotie op 21 april 2021).